مستربچ‌های پرکننده از اختلاط پرکننده‌های مرسوم معدنی مانند کربنات کلسیم یا تالک در یک پلیمر پایه، به میزان حداقل ۶۰ درصد وزنی تشکیل می‌گردند. اگرچه عمده کاربرد این مستربچ‌‌ها که با درصدهای مختلف در فرمولاسیون محصول نهایی به پلیمر اضافه می‌گردند کاهش هزینه‌های تولید و مصرف مواد پلیمری است، با اینحال استفاده از این مستربچ‌های حائز فواید دیگری مثل بهبود پوشش‌دهی رنگ در محصولات سفید، بهبود فرآیند تولید و بهبود خواص مکانیکی و گرمایی می‌باشد.